Zarządzanie przez cele (2 dni)

Zarządzanie przez cele (2 dni)

Delegowanie zadań wymaga od managera umiejętności prawidłowego wyznaczenia celu, tak, aby wyniki osiągane przez pracownika przekładały się wprost na jego własne wyniki. W systemach zarządzania przez cele (MBO – managment by objectives) najważniejszą miarą efektywności zarówno managera jaki i jego podwładnych jest stopień ich realizacji. Prawidłowe przełożenie własnych celów na cele podwładnych jest jedną z kluczowych kompetencji managerskich i ma decydujące znaczenie dla sukcesu firmy.

Na naszym szkoleniu poznają Państwo najważniejsze aspekty zarządzania przez cele, błędy i zagrożenia systemów ZPC. Będą Państwo również doskonalić umiejętność wyznaczania celów na różnych poziomach z uwzględnieniem najważniejszych uwarunkowań zewnętrznych i wewnętrznych.

Szkolenie będzie prowadzone metodą warsztatową, zgodnie z zasadą
optimum wiedzy – MAXIMUM korzyści

Cel szkolenia:Zapoznanie uczestników z metodą zarządzania, która łączy cele jednostkowe pracowników w celami organizacji oraz pozwala na skuteczne ich realizowanie

Zakres:

 • Zarządzanie przez cele (Management by objectives – MBO) – informacje wstępne
 • zależność celów od strategii
 • cele ciągłe i dynamiczne
 • misja firmy, cele strategiczne, taktyczne, operacyjne
 • Kryteria wyboru celów (system wartości, wartości organizacji, uwarunkowania zewnętrzne i wewnętrzne firmy, perspektywa czasowa i ryzyko)
 • Drzewo celów – od celów ogólnych do cząstkowych
 • Warunki realizacji celów
 • Wymagania wobec kadry zarządzającej
 • Partycypacja w ustalaniu celów
 • Delegowanie uprawnień
 • Kontrola i ocena realizacji celów
 • Realizacja celu a system motywacji
 • Błędy i zagrożenia systemów zarządzania przez cele

Rozwijane kompetencje:
wyznaczanie celów podporządkowanych strategii firmy na wszystkich szczeblach zarządzania, delegowanie, kontrola i ocena realizacji celów, motywowanie

Grupa szkoleniowa:
managerowie różnych szczebli, od 6 do 12 osób

Uwagi:
Optymalny czas szkolenia – dwa dni po 8h – może być modyfikowany w zależności od potrzeb Klienta. Podobnie zakres szkolenia – możemy skupić się na najważniejszych dla Państwa elementach procesu zarządzania przez cele.