Od planowania do kontroli (2 dni)

Od planowania do kontroli (2 dni)

Miarą sukcesu managera są wyniki zespołu, którym zarządza, a największy wpływ na jego prawidłowe funkcjonowanie ma właśnie manager. Bez względu na wielkość firmy i branżę lub wykształcenie, staż pracy i przebieg kariery managera, każdy sprawuje te same podstawowe funkcje zarządzania.

Na naszym szkoleniu będziemy doskonalić i zdobywać kompetencji w każdym z tych obszarów, poznamy warunki skutecznego delegowania zadań. Przećwiczymy również w warunkach warsztatowych trudne rozmowy z pracownikami.

Cel szkolenia: Rozwój kluczowych kompetencji managerskich w zakresie funkcji zarządzania: planowania, organizowania, motywowania i kontroli

Zakres:

 • Funkcje zarządzania
 • Definiowanie i komunikowanie celów
 • Narzędzia skutecznego planowania pracy (Pareto, ABC, Eisenhower, 60/40)
 • Skuteczne delegowanie zadań
 • Źródła motywacji pracowników
 • Teoria McGregora
 • Rola konstruktywnej informacji zwrotnej w zarządzaniu
 • Pochwała – jak i kiedy chwalić pracownika
 • Rozmowa korygująca (dyscyplinująca)
 • Narzędzia kontroli zarządczej
 • Motywacyjna funkcja kontroli
 • Zasady konstruowania systemów ocen pracowniczych

Rozwijane kompetencje:
planowanie i organizacja pracy, wyznaczenie celów i delegowanie zadań, rozmowa motywująca, rozmowa korygująca, wiedza z zakresu metodyki zarządzania

Grupa szkoleniowa:
managerowie różnych szczebli, od 6 do 12 osób

Uwagi:
Optymalny czas szkolenia – dwa dni po 8h – może być modyfikowany w zależności od potrzeb Klienta. Podobnie zakres szkolenia – możemy skupić się na najważniejszych dla Państwa elementach procesu zarzadzania, dopasować ćwiczenia i case studies do specyfiki Państwa organizacji oraz przepracować z Uczestnikami realne sytuacje z ich życia zawodowego.